Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2022 – BANSKÁ BYSTRICADátum a čas
20.11.2021 08:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2022 – BANSKÁ BYSTRICA

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov v spolupráci

TMK SsFZ

Názov školenia: UEFA B 21/22_BB

Termín školenia:  20.11.2021 – 12.04.2022

Organizácia školenia:  10 výukových blokov - kontaktnou formou (kB) - 62 hodín

13 prednášok dištančnou formou cez MS Teams (eB) - 24 hod

Blok             forma                   termín                      Deň                 čas                    Miesto

B1            Kontaktná             20.11.2021               sobota       09:00 – 14:00           učebňa

B2            Kontaktná             20.11.2021               sobota       15:00 – 20:00           učebňa

B3            Dištančná             23.11.2021                utorok       19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

B4            Dištančná             30.11.2021                utorok       19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

                Kontaktná             04.12.2021                sobota       09:00 – 14:00           učebňa

                Kontaktná             04.12.2021                sobota       15:00 – 20:00        učebňa / ihrisko

                Dištančná             07.12.2021                utorok       19:00 – 20:30         Online MS TEAMS

                Dištančná             16.12.2021                utorok       19:00 – 20:30         Online MS TEAMS

                Dištančná             11.01.2022                utorok        19:00 – 20:30         Online MS TEAMS

B5           Kontaktná             15.01.2022                sobota        09:00 – 14:00              učebňa

B6           Kontaktná             15.01.2022                sobota        15:00 – 20:00         učebňa / ihrisko

                Dištančná             18.01.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

                Dištančná             25.01.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

                Dištančná             01.02.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

                Dištančná             08.02.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

B7           Kontaktná             16.02.2022                streda        15:00 – 20:00          učebňa / ihrisko

                Dištančná             22.02.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

                Dištančná             01.03.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS 

                Dištančná             08.03.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

B8           Kontaktná             16.03.2022                streda        15:00 – 20:00          učebňa / ihrisko

                Dištančná             30.03.2022                utorok        19:00 – 20:30        Online MS TEAMS

B9           Kontaktná             30.03.2022                streda        15:00 – 20:00          učebňa / ihrisko

B10         Kontaktná             12.04.2022                streda        15:00 – 20:00          učebňa / ihrisko

Mikroskupiny

01.02. - 20.04.2022

Záverečné skúšky

01.05. - 03.05.2022

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci SsFZ.

Poznámka 3: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: 350,- EUR

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

II. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky: len elektronickou formou do 15.10.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

· prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

· ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

· minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie

· platná trénerská licencia „UEFA GC“

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave

· výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

· základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Skype/Microsoft Teams.

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1) kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2) profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4) výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

4. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) pakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z

rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

8. Študent má právo písomne požiadať o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiť do najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia.

Kontaktná osoba:

Peter ŠTEFAŇÁK

Regionálny koordinátor vzdelávania trénerov

e-mail: peter.stefanak@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 058