Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 – MARTINDátum a čas
08.11.2021 14:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 – MARTIN

Organizátor:  Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK TFZ

Názov školenia: UEFA GC 2021/ MT

Termín školenia: 08.11.2021 – 24.01.2022 + záverečné skúšky 31.01.2022

(po dohode s účastníkmi školenia)

Organizácia školenia: 6 blokov – kontaktná výuka


Blok                  termín                        deň                            čas

B1                  08.11.2021               pondelok              15:00 – 20:30

B2                  15.11.2021               pondelok              15:00 – 20:00

B3                  27.11.2021                sobota                  09:00 – 14:00

B4                  27.11.2021                sobota                  15:00 – 20:00

B5                  12.01.2022                streda                   15:00 – 20:00

B6                  19.01.2022                streda                   15:00 – 19:00

+ 10 e-mítingov od 09.11.2021 do 24.01.2022 od 19.00 do 20.30 hod.

dištančná forma štúdia – e-mítingy cez aplikáciu MICROSOFT TEEMS

Poznámka:   Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z okresu Martin, prípadne z okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  130,- EUR (poplatok je nevratný!)

(poplatok zahŕňa: prenájom učebnína teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)

Počet účastníkov:  min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky: len elektronickou formou do 10.10.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø minimálny vek 18 rokov,

Ø prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

Ø základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2. výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3. Pre účasť na školení licencie „UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Peter ŠTEFAŇÁK

Mail: peterstefanak@gmail.com

Mobil: +421 902 937 058