Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE Bratislava/JESEŇ 2021Dátum a čas
03.10.2021 07:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE Bratislava/JESEŇ 2021

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE

Bratislava/JESEŇ 2021

Organizátor: Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia: UEFA GC 2021/BA2

Miesto školenia: Bratislava - Európska agentúra vzdelávania (teória, workshopy), Bratislava (hospitácie TJ, Prax)

Termín školenia: 03.10.2021 - 28.11.2021 + záverečné skúšky 10.-11.12.2021

(po dohode s účastníkmi)

Organizácia školenia: 8 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok                        Forma                   Termín                    Deň                    Čas                    Miesto

B1                  kontaktná forma            03.10.                  nedeľa        09:00 – 15:00           Bratislava

B2                  kontaktná forma            13.10.                   streda        16:30 – 19:30            Bratislava

B3                  kontaktná forma            23.10.                  sobota        09:00 – 13:30            Bratislava

B4                         on-line                      02.11.                  utorok        18:30 – 20:00        Microsoft Teams

                      kontaktná forma             04.11.                  štvrtok        15:00 – 20:00            Bratislava

B5                         on-line                      09.11.                   utorok        18:30 – 20:00        Microsoft Teams

                      kontaktná forma              11.11.                  štvrtok        15:00 – 20:00            Bratislava

B6                         on-line                      16.11.                   utorok        18:30 – 20:00        Microsoft Teams

                      kontaktná forma              18.11.                   štvrtok       15:00 – 20:00          Bratislava EAV

B7                         on-line                      25.11.                   štvrtok        18:30 – 20:00        Microsoft Teams

                     kontaktná forma               27.11.                   sobota        09:00 – 13:30            Bratislava

B8                kontaktná forma                28.11.                  nedeľa         09:00 – 16:00            Bratislava


Poznámka 1:   Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z Bratislavského kraja a okolitých okresov.

Poplatok za školenie: 130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov: min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky: len elektronickou formou do 25.09.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk
 na prihlásenie musíte byť registrovaný v

https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø minimálny vek 18 rokov,

Ø prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov),

Ø základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2. výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3. vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

3. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

4. Pre účasť na školení licencie „UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Michal KOVÁČ

Regionálny koordinátor vzdelávania SFZ

e-mail: michal.kovac@futbalsfz,.sk,

mobil: 0902 937 031