Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 – ZVOLEN / ŽIAR NAD HRONOMDátum a čas
06.10.2021 13:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 – ZVOLEN / ŽIAR NAD HRONOM

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE

2021 – ZVOLEN / ŽIAR NAD HRONOM

Organizátor:  Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ a TMK ObFZ Zvolen a Žiar nad Hronom

Názov školenia: UEFA GC 2021/ZV-ZH

Termín školenia: 06.10.2021 – 09.12.2021 + záverečné skúšky 15.12.2021

(po dohode s účastníkmi školenia)

Organizácia školenia: 6 blokov – kontaktná výuka


Blok                             termín                       deň                            čas

B1                            06.10.2021                  streda                15:00 – 20:30

B2                            20.10.2021                  streda                15:00 – 20:00

B3                            03.11.2021                  streda                 15:00 – 20:00

B4                            15.11.2021                pondelok              15:00 – 20:00

B5                            29.11.2021                pondelok              15:00 – 20:00

B6                            08.12.2021                  streda                 15:00 – 19:00

+ 10 e-mítingov od 07.10.2021 do 09.12.2021 každý štvrtok od 19.00 do 20.30 hod.

dištančná forma štúdia – e-mítingy cez aplikáciu MICROSOFT TEEMS

Poznámka 1:   Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov okresov Zvolen a Žiar nad Hronom, prípadne z okolitých okresov.

Poplatok za školenie:  130,- EUR (poplatok je nevratný!)

(poplatok zahŕňa: prenájom učebnína teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)

Počet účastníkov: min. 16, max. 24 osôb

Prihlášky: len elektronickou formou do 30.09.2021,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø minimálny vek 18 rokov,

Ø prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov) základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez aplikáciu Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2. výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3. Pre účasť na školení licencie „UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Peter ŠTEFAŇÁK

Mail: peterstefanak@gmail.com

Mobil: +421 902 937 058