Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 – Nové ZámkyDátum a čas
25.09.2021 07:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 – Nové Zámky

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK ObFZ Nové Zámky

Názov školenia: UEFA GC 2021/NZ

Termín školenia: 25.09. – 10.11.2021 + záverečné skúšky 20.11.2021

(po dohode s účastníkmi školenia)

Organizácia školenia: 8 výukových blokov - kontaktnou a dištančnou formou

Blok                        Forma                             termín                                deň                          čas                       miesto

B1                        kontaktná                       25.09.2021                         Sobota              09:00 – 14:45         Nové Zámky SOŠ Priemstav

B2                        kontaktná                       30.09.2021                         Štvrtok              15:00 – 18:45         Nové Zámky SOŠ Priemstav

B3                          online                           04.10.2021                        Pondelok            19:00 – 20:30             MS Teams

                              online                            07.10.2021                         Štvrtok              19:00 – 20:30              MS Teams

B4                          online                           11.10.2021                        Pondelok            19:00 – 20:30             MS Teams

                            kontaktná                       12.10.2021                          Utorok               15:00 – 19:30          Učebňa/ ihrisko

B5                         online                            18.10.2021                        Pondelok            19:00 – 20:30             MS Teams

                            kontaktná                       20.10.2021                           Streda              15:00 – 19:30           Učebňa/ihrisko

B6                         online                            25.10.2021                        Pondelok            19:00 – 20:30              MS Teams

                            kontaktná                       27.10.2021                           Utorok              15:00 – 19:30          Učebňa/ihrisko

B7                         online                            02.11.2021                           Utorok              19:00 – 20:30              MS Teams

                            kontaktná                       04.11.2021                           Štvrtok             15:00 – 19:30           Učebňa/ihrisko

B8                         online                           08.11.2021                          Pondelok           19:00 – 21:15              MS Teams

                            kontaktná                      10.11.2021                             Streda             15:00 – 19:30                Učebňa

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je prioritne určené pre záujemcov z ObFZ Nové Zámky.

Poplatok za školenie: 130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov: min. 16, max. 24

Prihlášky: len elektronickou formou do 10.09.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:   https://ticketing.futbalsfz.sk
 na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v   https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø minimálny vek 18 rokov,

Ø prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

Ø základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

3. vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

3. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

4. Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi,

jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Rastislav VINCÚR

Regionálny koordinátor vzdelávania trénerov SFZ

Mobil: +421 908 756 458

e-mail: rastislav.vincur@futbalsfz.sk