Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 - NitraDátum a čas
08.05.2021 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2021 - Nitra

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK ObFZ Nitra

Názov školenia: UEFA GC 2021/NR1

Termín školenia: 08.05. – 21.07.2021 + záverečné skúšky 02. - 03.8.2021

(po dohode s účastníkmi školenia)

Organizácia školenia: 8  výukových blokov – kontaktnou a dištančnou formou.


Blok                       forma                            termín                        deň                      čas                     miesto

B1                         online                         08.05.2021                  sobota           09:00 – 11:15           MS Teams

                             online                          11.05.2021                  utorok            20:00 – 21:30          MS Teams

B2                     kontaktná                      18.05.2021                  utorok            16:00 – 19:45           MS Teams 

B3                        online                         25.05.2021                  utorok            20:00 – 21:30           MS Teams

                             online                         01.06.2021                  utorok            20:00 – 21:30            MS Teams

B4                        online                          14.06.2021                pondelok         20:00 – 21:30           MS Teams

                         kontaktná                       15.06.2021                  utorok            15:00 - 19:30              FC Nitra

B5                        online                          22.06.2021                  utorok            20:00 – 21:30           MS Teams

                         kontaktná                       23.06.2021                  streda            16:00 – 20:30              FC Nitra

B6                       online                           06.07.2021                  utorok            20:00 – 21:30           MS Teams 

                         kontaktná                       08.07.2021                  štvrtok           16:00 – 20:30              FC Nitra

B7                      online                            13.07.2021                  utorok            20:00 – 21:30           MS Teams

                        kontaktná                        15.07.2021                 štvrtok            16:00 – 22:15              FC Nitra

B8                      online                             20.7.2021                  utorok             20:00 – 21:30           MS Teams

                       kontaktná                          21.7.2021                   streda            16:00 – 19:45              FC Nitra

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 6 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre všetkých záujemcov z ObFZ v rámci ZsFZ.

Poplatok za školenie: 130,- EUR (poplatok je nevratný!)

Počet účastníkov: min. 16, max. 24

Prihlášky: len elektronickou formou do 27.04.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:   https://ticketing.futbalsfz.sk
 na prihlásenie musíte byť registrovaný v   https://my.sportnet.online/

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø minimálny vek 18 rokov,

Ø prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov),

Ø základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2. výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

3. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

4. Pre účasť na školení licencie „UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Rastislav VINCÚR

Regionálny koordinátor vzdelávania SFZ

e-mail: rastislav.vincur@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 028

Logo Sportnet online