Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2021 - NITRADátum a čas
24.04.2021 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2021 - NITRA

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov v spolupráci

TMK ZsFZ

Názov školenia: UEFA B 2021 / NR

Termín školenia:  23.04.2021 – 30.08.2021

Organizácia školenia:  12 výukových blokov - kontaktnou formou (kB) - 32 hodín

dištančnou formou cez MS Teams (eB) - 51 hod


Blok                  forma                      termín                       Deň                       čas                       Miesto

B1                 Dištančná               24.04.2021                 Sobota            09:00 - 14:45          Online MS TEAMS

                      Dištančná               25.04.2021                 Nedeľa            09:00 - 12:00          Online MS TEAMS 

                      Dištančná               27.04.2021                 Utorok             19:00 - 21:15          Online MS TEAMS

B2                 Dištančná               29.04.2021                 Štvrtok             20:00 - 22:15         Online MS TEAMS

                     Dištančná               01.05.2021                  Sobota             09:00 - 11:15         Online MS TEAMS

                     Dištančná               01.05.2021                  Sobota             20:00 - 21:15         Online MS TEAMS

                     Dištančná               02.05.2021                  Nedeľa            09:00 - 10:30          Online MS TEAMS

B3                Dištančná               04.05.2021                  Utorok             19:00 – 21:15         Online MS TEAMS

                     Dištančná              10.05.2021                 Pondelok          19:00 – 21:15         Online MS TEAMS

                    Dištančná               17.05.2021                 Pondelok          19:00 – 20:30         Online MS TEAMS

B4               Dištančná               20.05.2021                   Štvrtok            19:00 – 20:30         Online MS TEAMS 

                    Kontaktná               24.05.2021                 Pondelok          15:00 – 18:00            Učebňa/ihrisko

                    Dištančná               27.05.2021                  Štvrtok             19:00 – 20:30         Online MS TEAMS

B5               Kontaktná               31.05.2021                 Pondelok          15:00 – 18:00                 Učebňa

B6               Dištančná               03.06.2021                   Štvrtok            19:00 – 21:30          Online MS TEAMS

                    Kontaktná              08.06.2021                    Utorok            15:00 – 18:00            Učebňa/ihrisko

B7              Dištančná                16.06.2021                    Streda            19:00 – 22:00          Online MS TEAMS

                   Kontaktná               17.06.2021                   Štvrtok            15:00 – 18:00            Učebňa/ihrisko

B8              Dištančná                21.06.2021                 Pondelok          19:00 – 21:15          Online MS TEAMS

                  Kontaktná                24.06.2021                   Štvrtok            15:00 – 18:00            Učebňa/ihrisko

B9              Dištančná                29.06.2021                   Utorok             19:00 – 21:15          Online MS TEAMS

                  Kontaktná                01.07.2021                   Štvrtok            15:00 – 17:15            Učebňa/ihrisko

B10           Dištančná                 05.07.2021                 Pondelok          19:00 – 21:15          Online MS TEAMS

                  Kontaktná                07.07.2021                   Streda             15:00 – 18:00             Učebňa/ihrisko

B11           Dištančná                 12.07.2021                 Pondelok          19:00 – 21:15           Online MS TEAMS

                  Kontaktná                14.07.2021                   Streda             15:00 – 18:00             Učebňa/ihrisko

B12           Dištančná                19.07.2021                 Pondelok           19:00 – 21:15           Online MS TEAMS 

                 Kontaktná                22.07.2021                   Štvrtok             15:00 – 18:00             Učebňa/ihrisko

Mikroskupiny

21.06. - 26.07.2021

Záverečné skúšky

08.08. - 09.08.2021

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci ZsFZ.

Poznámka 3: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: 350,- EUR

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

II. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky: len elektronickou formou do 10.04.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

· prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

· ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

· minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie

· platná trénerská licencia „UEFA GC“

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave

· výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

· základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Skype/Microsoft Teams.

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1) kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2) profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4) výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

4. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) pakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z

rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

8. Študent má právo písomne požiadať o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiť do najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia.

Kontaktná osoba:

Rastislav VINCÚR

Regionálny koordinátor vzdelávania trénerov

e-mail: rastislav.vincur@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 028

Logo Sportnet online