Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2021 - KOŠICEDátum a čas
27.04.2021 23:55
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2021 - KOŠICE

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov v spolupráci s VsFZ

Názov školenia: UEFA B 2021/KE

Termín školenia:  23.04.2021 – 30.08.2021

Organizácia školenia:  6 výukových blokov - kontaktnou formou (kB) - 38 hodín

18 e-mítingov - dištančnou formou cez Skype (eB) - 51 hod


Blok                     Termín                      Deň                       Čas                           Miesto

eB1                       23.04.                     piatok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB2                       30.04.                     piatok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB3                       07.05.                     piatok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB4                       14.05.                     piatok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB5                       21.05.                     piatok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB6                       28.05.                     piatok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB7                       04.06.                     piatok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB8                       11.06.                     piatok             18.00 - 20.15               on-line (skype)

kB9                       13.06.                    nedeľa             09.00 - 17.15                    Košice

eB10                     17.06.                    štvrtok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

kB11                     20.06.                    nedeľa             09.00 - 15.30                    Košice

kB12                     26.06.                    sobota             09.00 - 13.15                    Košice

eB13                     28.06.                  pondelok           18.00 - 20.15              on-line (Skype)

eB14                     01.07.                    štvrtok             18.00 - 20.15              on-line (Skype)

kB15                     20.07.                    utorok              15.00 - 19.00                    Košice

eB16                     23.07.                    piatok               18.00 - 20.15             on-line (Skype)

eB17                     26.07.                  pondelok            18.00 - 20.15             on-line (skype)

kB18                     27.07.                    utorok               15.00 - 19.00                   Košice

eB19                     02.08.                  pondelok            18.00 - 20.15             on-line (Skype)

eB20                     09.08.                  pondelok            18.00 - 19.30             on-line (Skype)

kB21                     14.08.                    sobota               09.00 - 14.15                   Košice

eB22                     16.08.                  pondelok             18.00 - 20.15            on-line (Skype)

eB23                     23.08.                  pondelok             18.00 - 20.15            on-line (Skype)

eB24                     30.08.                  pondelok             18.00 - 19.30            on-line (Skype)


Mikroskupiny

01.08. - 30.09.2021

Záverečné skúšky

11.10. - 15.10.2021

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci VsFZ.

Poznámka 3: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: 350,- EUR

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

II. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky: len elektronickou formou do 15.04.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

· prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

· ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

· minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie

· platná trénerská licencia „UEFA GC“

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave

· výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

· základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Skype/Microsoft Teams.

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1) kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“.

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2) profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

4. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) pakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z

rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

8. Študent má právo písomne požiadať o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiť do najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia.

Kontaktná osoba:

Peter SZÉNAY

Regionálny koordinátor vzdelávania trénerov

e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 057

Logo Sportnet online