Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2021 - BRATISLAVADátum a čas
22.04.2021 18:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2021 - BRATISLAVA

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia: UEFA B 2021/BA

Termín školenia:  22.04.2021 – 23.08.2021

Organizácia školenia:  11 výukových blokov (kontaktná forma, dištančná forma)

Blok                            Forma                       Termín                         Deň                       Čas                    Miesto

B1                               on-line                       22.04.                       štvrtok            18:30 – 19:30       Microsoft Teams

                                   on-line                        29.04                        štvrtok           18:00 – 20:15        Microsoft Teams

                                   on-line                        07.05                        piatok             17:30 – 20:30       Microsoft Teams

                                   on-line                        13.05.                       štvrtok            18:00 – 20:15       Microsoft Teams

B2                               on-line                       21.05.                        piatok             18:00 – 20:15       Microsoft Teams

                                   on-line                        27.05.                       štvrtok            18:00 – 20:15       Microsoft Teams

                          kontaktná forma                 29.05.                       sobota            09:00 – 13:30            Bratislava

                                   on-line                        03.06.                       štvrtok            18:00 – 20:15       Microsoft Teams

B3                     kontaktná forma                 13.06.                       nedeľa             09:00 – 16:00            Bratislava

B4                              on-line                        17.06.                        štvrtok            18:00 – 19:30       Microsoft Teams

                          kontaktná forma                 22.06.                        utorok            16:00 – 19:30            Bratislava

B5                              on-line                         24.06.                       štvrtok            18:00 – 19:30       Microsoft Teams

                          kontaktná forma                 29.06.                        utorok            16:00 – 19:30            Bratislava

B6                              on-line                         15.07.                       štvrtok            18:00 – 19:30       Microsoft Teams 

                          kontaktná forma                  17.07.                        sobota           09:00 – 12:30            Bratislava

B7                              on-line                          22.07.                       štvrtok           18:00 – 20:15       Microsoft Teams

                          kontaktná forma                  24.07.                        sobota           09:00 – 13:30            Bratislava

B8                              on-line                          29.07.                        štvrtok          18:00 – 20:15       Microsoft Teams

                         kontaktná forma                   03.08.                        utorok           15:00 – 18:30             Bratislava

B9                              on-line                          05.08.                       štvrtok           18:00 – 20:15       Microsoft Teams

                         kontaktná forma                   09.08.                     pondelok          15:00 – 18:30             Bratislava

B10                            on-line                          12.08.                      štvrtok             18:00 – 20:15       Microsoft Teams

                         kontaktná forma                   17.08.                       utorok             15:00 – 18:30             Bratislava

B11                           on-line                           19.08.                       štvrtok            18:00 – 20:15       Microsoft Teams

                         kontaktná forma                   23.08.                     pondelok          16:00 – 19:30             Bratislava


Mikroskupiny

01.08. - 17.09.2021

Záverečné skúšky

24.09. - 26.09.2021

Poznámka 1: Účasť sa vyžaduje 100 % - á. V prípade absencie (maximálna povolená́ absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t. j. 8 hodín) je potrebné výuku si nahradiť (na náklady študenta).

Poznámka 2: Školenie je určené pre záujemcov s pôsobením v rámci BFZ.

Poznámka 3: Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie: 350,- EUR

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

II. splátka 100,- EUR sa uhrádza pred záverečnými skúškami

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky: len elektronickou formou do 15.04.2021,

online prihlášku nájdete na stránke:

https://ticketing.futbalsfz.sk

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

· prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

· ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

· minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF) od získania „UEFA GC“ licencie

· platná trénerská licencia „UEFA GC“

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), počas pandémie sa akceptuje aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave

· výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

· základné zručnosti práce s počítačom a schopnosť komunikácie cez Microsoft Teams.

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou:

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom PDF. súbore):

1) kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2) profesijný životopis

V prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) alebo v období pandémie čestné prehlásenie o zdravotnom stave (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4) výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3. Školenie je organizované v slovenskom jazyku.

4. Podľa odporúčania UEFA CC, počet prijatých domácich uchádzačov (registrovaných členov SFZ) musí byť min. 50 % z celkového počtu prijatých na každom školení.

5. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

6. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z

rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

7. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

8. Študent má právo písomne požiadať o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiť do najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia

Kontaktná osoba:

Michal KOVÁČ

Regionálny koordinátor vzdelávania trénerov

e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 031

Logo Sportnet online