Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020/2021 – SkalicaDátum a čas
21.11.2020 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020/2021 – Skalica

Organizátor:    Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s MFK Skalica

Názov školenia:  UEFA GC 2020/21/SK

Termín školenia:  21.11.2020 – 15.02.2021 + záverečné skúšky 27. - 28.03.2021

Organizácia školenia:  4 výukové bloky – kontaktnou formou

Blok           termín             deň                   čas                  miesto

B1           21.11.2020       sobota        09:00 – 17:00         učebňa

B5           12.01.2021       utorok        15:00 – 20:30    Učebňa/ihrisko

B9           08.02.2021     pondelok      15:00 – 20:30   Učebňa/ihrisko

B10         15.02.2021     pondelok      15:00 – 20:30   Učebňa/ihrisko


6 výukových blokov – dištančnou formou cez internet


Blok           termín            deň                   čas

eB2        28.11.2020       sobota       19:00 – 21:15        Aplikácia MS Teams

eB3        05.12.2020       sobota       19:00 – 20:30

eB4        15.12.2020       utorok       19:00 – 20:30

eB6        18.01.2021    pondelok      19:00 – 21:15

eB7        25.01.2021    pondelok      19:00 – 20:30

eB8        01.02.2021    pondelok      19:00 – 20:30


Pozn.:   Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:  100,- EUR (poplatok je nevratný!)

(poplatok zahŕňa: náklady na organizáciu a zabezpečenie školenia, jednotné vrchné oblečenie, odmeny lektorom)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 07.11.2020,


Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø  minimálny vek 18 rokov,

Ø  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2.  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3.  Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2.  Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.  Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

4.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

KONTAKT:

Rastislav VINCÚR

Regionálny koordinátor vzdelávania trénerov SFZ

+421 902 937 028

rastislav.vincur@futbalsfz.sk

Logo Sportnet online