Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 20/21 – BANSKÁ BYSTRICADátum a čas
21.11.2020 08:30
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 20/21 – BANSKÁ BYSTRICA

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ

Názov školenia:  UEFA B 20/21/BB

Termín školenia:  21.11.2020 – 12.05.2021 + mikroskupiny + záverečná skúška 

Organizácia školenia:  10 blokov kontaktná výuka + 9  e-mítingov dištančná výuka

Blok        termín            deň                   čas

B1        21.11.2020     sobota         08,30 – 18,00

B2        06.12.2020    nedeľa          08,30 – 18,00

B3        16.01.2021    sobota          08,30 – 13,00

B4        16.01.2021    sobota          14,00 – 18,00

B5        10.02.2021    streda           15,00 – 20,00

B6        01.03.2021  pondelok        15,00 – 19,30

B7        17.03.2021    streda           15,00 – 19,30

B8        14.04.2021    streda           15,00 – 19,30

B9        12.05.2021    streda           08,30 – 13,15

B10      12.05.2021    streda           14,30 – 19,30

mikroskupiny

február – máj 2021

záverečné skúšky

23.05, 24.05, 25.05.2021

+ 9 týždňov od 02.12.2020 do 24.02.2021 každú stredu od 19.00 do 20.30 hod.

dištančná forma štúdia – e-mítingy cez aplikáciu MICROSOFT TEEMS

Poznámka 1:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 8 hodín.

Poznámka 2:  Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov,

pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a  na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poznámka 3:  Podmienky ukončenia školenia :

a)  90 % účasti na kontaktnej výuke,

b)  odovzdanie seminárnych prác,

c)  organizácia vlastnej mikroskupiny a absolvovanie 3 ďalších mikroskupín,

b) odovzdanie záverečnej práce,

d) úspešné absolvovanie záverečnej skúšky (písomný test, ústna skúška z

didaktiky, obhajoba ZP, prezentácia hry vlastného družstva).

Poplatok za školenie:  Predpokladané náklady 300,- EUR

(poplatok zahŕňa:  prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)

I.  splátka - 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

II.  splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 01.11.2020,


Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

·  prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

·  ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

·  minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA GC“ licencie

·  platná trénerská licencia „UEFA GC“

·  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),

·  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži

jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie

„UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1)  kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2)  profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4)  výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2.  Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

4.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  pakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

6.  Ak študent prijatý́ na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje a poplatok sa nevracia.

7.  Študent má právo písomne požiadať̌ o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov,

pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiť̌ do najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia,

Kontaktná osoba:

Peter ŠTEFAŇÁK

Mail: peterstefanak@gmail.com 

Mobil: +421 902 937 058

Logo Sportnet online