Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – BANSKÁ BYSTRICADátum a čas
23.11.2020 15:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – BANSKÁ BYSTRICA

Organizátor:    Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK SsFZ

Názov školenia:  UEFA GC 2020/BB

Termín školenia:  23.11.2020 – 02.02.2021 + záverečné skúšky 15.02.2021

(po dohode s účastníkmi školenia)

Organizácia školenia:  4 bloky – kontaktná výuka

Blok       termín                deň                čas

B1      23.11.2020       pondelok     15,00 – 20,30

B2     05.12.2020         sobota        08,30 – 16,45

B3     11.01.2021       pondelok      15:00 – 20:00

B4     25.01.2021       pondelok      15:00 – 20:00

+ 8 týždňov od 01.12.2020 do 02.02.2021 každý utorok od 19.00 do 20.30 hod.

dištančná forma štúdia – e-mítingy cez aplikáciu MICROSOFT TEEMS

Poznámka:     Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodiny.

Poplatok za školenie:  100,- EUR (poplatok je nevratný!)

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 01.11.2020,


Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø  minimálny vek 18 rokov,

Ø  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2.  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3.  Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2.  Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.  Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

4.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Peter ŠTEFAŇÁK

Mail: peterstefanak@gmail.com

Mobil: +421 902 937 058

Logo Sportnet online