Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV SFZ FUTSAL LICENCIE - 2020Dátum a čas
30.08.2020 10:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV SFZ FUTSAL LICENCIE - 2020

Organizátor:    Technický úsek SFZ - Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci so Slovenským futsalom

Názov školenia:  SFZ FUTSAL 2020

Termín školenia:  30.08. – 30.09.2020 + záverečná skúška (30.10.2020)

Organizácia školenia:  3 jednodňové bloky + 5 blokov dištančnou formou + záverečná skúška

   3 výukové bloky – kontaktnou formou

Blok          termín             deň                  čas                  miesto

B1         30.08.2020      nedeľa        10:00 – 19:00        učebňa

B4         13.09.2020      nedeľa        10:00 – 19:00    Učebňa/hala

B7         27.09.2020      nedeľa        10:00 – 19:00    Učebňa/hala

6 výukových blokov – dištančnou formou cez internet

Blok         termín             deň                   čas

B2        02.09.2020       streda         18:00 – 20:15      Aplikácia MS Teams

B3        09.09.2020       streda         18:00 – 20:15

B5        16.09.2020       streda         18:00 – 20:15

B6        23.09.2020       streda         18:00 – 20:15

B8        30.09.2020       streda         18:00 – 20:15

Pozn.:   Maximálna povolená absencia je 10 % z výuky, t.z. 4 hodiny.

Miesta kontaktnej výuky sa určia na základe regionálneho rozdelenia prihlásených.

Podmienkou účasti je aktívne využívanie aplikácie Microsoft Teams.

Poplatok za školenie:  150,- EUR (poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Počet prijatých:  minimálne 12 – maximálne 24 (v jednej skupine)

Prihlášky:  len elektronickou formou od 08.08. do 21.08.2020,

   

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „SFZ FUTSAL“:

Ø  minimálny vek 18 rokov, 

Ø  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2.  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3.  Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „SFZ FUTSAL“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2.  Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.  Pre účasť na školení licencie„SFZ FUTSAL“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 

4.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Peter ŠTEFAŇÁK ml.

Mail: peter.stefanak92@futbalsfz.sk

Mobil: +421 902 937 036

Logo Sportnet online