Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2020 - BRATISLAVADátum a čas
22.08.2020 08:30
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2020 - BRATISLAVA

Organizátor školenia:  Technický  úsek  SFZ  –  Oddelenie  vzdelávania  trénerov

v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:  UEFA B 2020 – Bratislava

Termín školenia:  22.08.2022 – 22.11.2020

Organizácia školenia:  12 výukových blokov

+ práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok       termín           deň              čas                Miesto

B1      22.08.2020    sobota     08:30 - 16:30    Bratislava

B2      23.08.2020    nedeľa     08:30 - 15:30    Bratislava

B3      05.09.2020    sobota     08:30 - 15:30    Bratislava

B4      15.09.2020    utorok      09:00 - 17:00    Bratislava

B5      23.09.2020    streda      15:00 - 20:00    Bratislava

B6      01.10.2020    štvrtok     15:00 - 20:00    Bratislava

B7      04.10.2020    sobota     08:30 - 14:30    Bratislava

B8      14.10.2020    streda      15:00 - 20:30    Bratislava

B9      20.10.2020    utorok      15:00 - 20:30    Bratislava

B10    03.11.2020    utorok      15:00 - 20:30    Bratislava

B11    13.11.2020    piatok       15:00 - 20:30   Bratislava

B12    22.11.2020    sobota      09:00 - 17:00   Bratislava

Mikroskupiny

05.09. - 13.11.2020

Záverečné skúšky

10.–13.12.2020

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky,t.z. 8 hodín.

Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie:  Predpokladané náklady 300,- EUR

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

II.  splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatok savracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 05.08.2020, 

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

·  prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

·  ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

·  minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA GC“ licencie

·  platná trénerská licencia „UEFA GC“

·  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),

·  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie

„UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom pdf. súbore):

1)  kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2)  profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžkuprofesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4)  výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA  Coaching Convention (UEFA CC).

2.  Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

4.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danejsúťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

5.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie saanuluje a poplatok sa nevracia.

6.  Študent má právo písomne požiadať o prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiť do najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia.

Kontaktná osoba:

Michal KOVÁČ

Mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

Mobil: +421 902 937 031

Logo Sportnet online