Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – BRATISLAVADátum a čas
16.08.2020 08:30
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – BRATISLAVA

Organizátor školenia:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:  UEFA GC C 2020/BA2

Termín školenia:  16.08.2020 – 09.10.2020 + záverečné skúšky 23. - 24.10.2020

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

Blok         termín              deň               čas                   Miesto

B1        16.08.2020       nedeľa     08:30 – 16:15       Bratislava

B2        24.08.2020     pondelok   15:00 – 20:30       Bratislava

B3        04.09.2020       piatok      15:00 – 20:30       Bratislava

B4        17.09.2020      štvrtok      15:00 – 19:30       Bratislava

B5        26.09.2020       sobota     08:30 – 16:30       Bratislava

B6        09.10.2020       piatok      15:00 – 20:00       Bratislava

 

Pozn.:   Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:    100,- EUR (poplatok je nevratný!)
 (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,   prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky:   len elektronickou formou do 31.07.2020,
 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“: 

Ø  minimálny vek 18 rokov,   

Ø  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov).

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:   

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).
  2. Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace) .
  3. Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2.  Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.  Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 

4.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Kontaktná osoba:

Michal KOVÁČ

Mail: michal.kovac@futbalsfz.sk

Mobil: +421 902 937 031

Logo Sportnet online