Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – KOŠICEDátum a čas
25.07.2020 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – KOŠICE

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2020 – KOŠICE

Organizátor:    Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s VsFZ

Názov školenia:  UEFA GC 2020/KE2

Termín školenia:  25.07. – 31.08.2020 + záverečné skúšky (september 2020)

Miesto školenia:  Košice - budova VsFZ, Alejová ul.

Organizácia školenia:  4 výukové bloky - kontaktnou formou

Blok        termín            deň               čas              miesto

B1       25.07.2020     sobota    09:00 – 18:20     Košice

B5       12.08.2020     streda     15:00 – 20:00     Košice

B9       05.09.2020     sobota    09:00 – 14:00     Košice

B10     13.09.2020     nedeľa    09:00 – 14:00     Košice

 

6 výukových blokov - dištančnou formou cez internet / Aplikácia:  MS Teams alebo Skype

Blok        termín          deň                čas             

B2      27.07.2020   pondelok    18:00 – 20:15

B3      03.08.2020   pondelok    18:00 – 19:30

B4      10.08.2020   pondelok    18:00 – 19:30

B6      17.08.2020   pondelok    18:00 – 20:15

B7      24.08.2020   pondelok    18:00 – 19:30

B8      31.08.2020   pondelok    18:00 – 19:30

Pozn.:     Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky,

t. j. 3 hodiny.

Poplatok za školenie:  100,- EUR (poplatok je nevratný!)

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom) 

Prihlášky:  len elektronickou formou do 13.07.2020,


 na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v       https://my.sportnet.online/


Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø  minimálny vek 18 rokov, 

Ø  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2.  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3.  Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2.  Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.  Pre účasť na školení licencie „UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 

4.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Informácie:

Peter Szénay

e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 057

Logo Sportnet online