Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2020 - KOŠICEDátum a čas
26.07.2020 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2020 - KOŠICE

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2020 - KOŠICE

Organizátor školenia:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s VsFZ

Názov školenia:    UEFA B 2020/KE2

Termín školenia:    26.07.2020 – 14.12.2020 

Organizácia školenia:  7 výukových blokov - kontaktná formou - 36 hod.

Blok         termín           deň                čas               miesto

B1      26.07.2020      nedeľa     09:00 – 14:45       Košice

B9      29.08.2020      sobota     09:00 – 15:30       Košice

B11    06.09.2020      nedeľa     09:00 – 12:30       Košice

B12    12.09.2020      sobota     09:00 – 12:30       Košice

B15    22.09.2020      utorok      15:00 – 19:00       Košice

B18    30.09.2020      streda      15:00 – 19:00       Košice

B21    14.11.2020      sobota     09:00 – 12:30       Košice

 

17 výukových blokov cez internet  - 47 hod.   Aplikácia:  MS Teams alebo Skype

Blok      termín             deň                čas                

B2     30.7.2020        štvrtok      18:00 - 20:15     

B3       4.8.2020         utorok      18:00 - 20:15

B4     11.8.2020         utorok      18:00 - 20:15

B5     13.8.2020        štvrtok      18:00 - 20:15

B6     18.8.2020         utorok      18:00 - 20:15

B7     20.8.2020        štvrtok      18:00 - 20:15

B8     25.8.2020         utorok      18:00 - 19:30

B10     1.9.2020         utorok      18:00 - 20:15

B13   14.9.2020     pondelok      18:00 - 20:15

B14   18.9.2020         piatok       18:00 - 20:15

B16   25.9.2020         piatok       18:00 - 20:15

B17   28.9.2020     pondelok      18:00 - 20:15 

B19   2.11.2020     pondelok     18:00 – 19:30

B20   9.11.2020     pondelok     18:00 – 19:30

B22 23.11.2020     pondelok     18:00 – 20:15

B23 30.11.2020     pondelok     18:00 – 20:15

B24 14.12.2020     pondelok     18:00 – 19:30


Mikroskupiny

1.10. - 20.11.2020

Záverečné skúšky

4.1. - 15.1.2021

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodiny.

Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie:  Predpokladané náklady 300,- EUR

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom) 

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

II. splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 10.07.2020,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v https://my.sportnet.online/

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

·  prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

·  ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

·  minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA GC“ licencie

·  platná trénerská licencia „UEFA GC“

·  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),

·  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1)  kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2)  profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4)  výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

4. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) pakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) dopustil  sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil  Etický kódex UEFA CC,

e) porušil  etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

5. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Informácie:

Peter Szénay

e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk

mobil: 0902 937 057

Logo Sportnet online