SFZ

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY K UDELENIU „SFZ FUTSAL“ LICENCIE – 2020Dátum a čas
30.07.2020 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY K UDELENIU „SFZ FUTSAL“ LICENCIE – 2020

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY K UDELENIU „SFZ FUTSAL“ LICENCIE – 2020

Organizátor:    Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov

Názov akcie:    ZS - SFZ FUTSAL 2020

Dátum a miesto akcie:  30.07.2020, Bratislava, SFZ

Čas:  09:00 – 18:00 hod

(harmonogram sa upresní mailom po skompletizovaní prihlášok)

Počet prihlásených:    maximálne 16 na jeden termín

Účastníci ZS:  Žiadatelia o udelenie SFZ Futsal licencie, ktorí podali svoju žiadosť do 19.07.2020

Organizácia ZS:    1. Vedomostný test (vrátane pravidiel futsalu)

 2. Ústna skúška z didaktiky futsalu

Poplatok za ZS:  20,- Euro

(uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 17.07.2020,

na prihlásenie sa musíte byť registrovaný v 

https://my.sportnet.online/

Poznámka:  Po prihlásení sa na záverečnú skúšku a zaplatení poplatku dostanú žiadatelia mailom presné pokyny a študijný materiál.

Požadované dokumenty k absolvovaniu záverečných skúšok na školenie trénerov „SFZ FUTSAL“ licencie (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1)  profesijný životopis - v prípade reprezentantov je čestné prehlásenie o počte štartov súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ, musí uchádzač preukázať svoje štarty),

2)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace),

3)  výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte .pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov, článok 8, bod 11, a)

Trénersky diplom a trénerskú licenciu „SFZ Futsal“ získavajú: 

a)  reprezentanti vo futsale, ktorí absolvovali minimálne 25 oficiálnych štartov za „A“ reprezentáciu SR. Nárok na udelenie trénerskej licencie vzniká po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok príslušného školenia organizovaného SFZ, 

b)  držitelia základných trénerských futbalových licencií po absolvovaní špeciálnej časti záverečných skúšok daného školenia.

Podmienky absolvovania záverečných skúšok k udeleniu „SFZ FUTSAL“ licencie:

·  Podanie žiadosti o udelenie „SFZ FUTSAL“ licencie do stanoveného termínu (17.07.2020)

·  Splnenie jednej z požiadaviek podľa Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov, článok 8, bod 11, a)

·  Predloženie potrebných dokumentov do stanoveného termínu.

INFORMÁCIE O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE PRE ŽIADATEĽOV O „SFZ FUTSAL“ LICENCIU

1. Na absolvovanie záverečnej skúšky sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

2. Organizátor je oprávnený odmietnuť žiadosť uchádzača, ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)  sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFA CC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

3. Ak prihlásený sa z akéhokoľvek dôvodu nedostaví na skúšku v určenom termíne, poplatok sa nevracia.

Kontaktná osoba:
PaedDr. Zsolt PAKUSZA, PhD. – Manažér vzdelávania trénerov SFZ
Mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk

Mobil: +421 903 564 111

Logo Sportnet online