Slovenský futbalový zväz

PRÍJMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA A LICENCIE 2020Dátum a čas
11.01.2020 00:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA A LICENCIE 2020

Organizátor:    Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov

Názov školenia:  UEFA A 2020

Termín školenia:  február – december 2020 (záverečné skúšky január 2021)

Miesto školenia:  NTC Senec, NTC Poprad, Slovakia Cup 2020

Organizácia školenia:  10 blokov

(2 denné bloky, spravidla pondelok – utorok)

Orientačný poplatok za školenie:  1200 euro (podľa reálnych nákladov – uhrádza sa v dvoch splátkach po prijatí na školenie)

Počet prijatých:  v jednej skupine minimálne 16 maximálne 24

Termín prijímacích skúšok:  11.01.2020, sobota, Hotel Senec, NTC Senec

Poplatok za prijímacie skúšky:  40 Euro (poplatok je nevratný, uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 06.11.2019 do 30.11.2019


Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte .pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Študijný materiál, spolu s okruhmi na prijímacie skúšky, dostanú uchádzači po akceptovaní prihlášky do 20.12.2019.

Potvrdením o podaní prihlášky je doklad v časti “Moje vstupenky” na stránke podania prihlášky.

1.  Pre účasť na školeniach licencie „UEFA A“ je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.

2.  Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

4.  Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov, na ktoré sa organizujú prijímacie skúšky, vydáva VV SFZ na základe výsledkov prijímacích skúšok, návrhu prijímacej komisie a technického riaditeľa SFZ.

5.  VV SFZ je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov v prípade záznamu v registri trestov alebo v prípade porušovania etického kódexu a etických noriem vo futbale.

6.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

7.  Podľa UEFA CC uchádzač, ktorý bol neúspešný na prijímacích pohovoroch v ktorejkoľvek FA v rámci UEFA, sa nasledujúce 2 roky nemôže hlásiť na školenie rovnakého typu.

PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLENIE TRÉNEROV „UEFA A“ LICENCIE

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA A“:

·  prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

·  ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA B“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA B“)

·  minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA B“ licencie v kategórii, ktorá svoje súťažné zápasy hrá podľa pravidiel futbalu 11:11,

·  platná trénerská licencia „UEFA B“

·  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),

·  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

·  úspešné prijímacie konanie (teória + prax),

·  zaplatenie  poplatku za školenie (po potvrdení prijatia na základe faktúry)

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

(minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) sa na školenie môžu prihlásiť po preukázaní vykonávania minimálne ročnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA B“ licencie v kategórii, ktorá svoje súťažné zápasy hrá podľa pravidiel futbalu 11:11.

Podmienkou na prijatie je ale úspešné absolvovanie prijímacích skúšok podľa nižšie uvedených podmienok.

Požadované dokumenty k absolvovaniu prijímacích skúšok na školenie trénerov „UEFA A“ licencie (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

- prihláška na školenie do stanoveného termínu musí byť:

1)  kópia trénerského diplomu „UEFA B“ (kópiu trénerskej licencie „UEFA B“ predkladajú len zahraniční uchádzači)

2)  profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry)

3)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace)

4)  výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace)

- potvrdenia o trénerskej praxi (súpiska družstva doplnená zápismi zo stretnutí, prípadne dohoda či zmluva medzi trénerom a klubom)  predkladajú len zahraniční uchádzači a uchádzači na dodaročné vyžiadanie Technického úseku

- potvrdenia o iných odborných aktivitách (ak sú uvedené v životopise) sa predkladajú na dodaročné vyžiadanie Technického úseku.

V PRÍPADE, AK UCHÁDZAČ K PRIHLÁŠKE NEDOLOŽÍ VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY, NEBUDE PRIPUSTENÝ K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM, RESP. SA MU BONIFIKAČNÉ BODY NEPRIPOČÍTAJÚ.

Obsah prijímacích skúšok školenia trénerov „UEFA A“ licencie:

·  písomný test - teoretické poznatky na úrovni trénera „UEFA B“ licencie (podľa učebných osnov tohto typu školenia garantovaného SFZ)

·  hodnotenie praktických zručností – expertízne hodnotenie v hre (uchádzači, ktorí majú štart v najvyšších dvoch súťažiach, praktickú časť prijímacích pohovorov nemusia absolvovať; potvrdenie zo zahraničia zabezpečujú uchádzači).

Hodnotenie prijímacích skúšok:

- hodnotenie praktickej časti: splnil – nesplnil

- hodnotenie teoretickej časti – písomky:

 minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov

- bonifikačné body za odborné aktivity:  celkovo max. 15 bodov

·  min. 2 roky ako tréner regionálnych výberov  (5 bodov)

·  min. 2 roky alebo ako člen TMK RFZ, ObFZ  (5 bodov)

·  za publikačná a edičná činnosť od získanie UEFA B licencie  (5 bodov)

Konečné poradie prijatých uchádzačov sa určuje na základe celkového počtu získaných bodov.

Kontaktná osoba:
Zsolt PAKUSZA
Mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk

Mobil: +421 903 564 111

Logo Sportnet online