Slovenský futbalový zväz

PRÍJMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA PRO LICENCIE 20/21Dátum a čas
10.01.2020 00:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA PRO LICENCIE 20/21

Organizátor:    Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov

Názov školenia:  UEFA PRO 20/21

Termín školenia:  február 2020 – december 2021

Organizácia školenia:  22 blokov (2 - 3 denné bloky v priebehu týždňa)

Orientačný poplatok za školenie:  3000 euro (podľa reálnych nákladov – uhrádza sa v prebežných splátkach po prijatí na školenie)

Počet prijatých:  v jednej skupine minimálne 8 maximálne 16 (podľa Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov)

Termín prijímacích skúšok:  10.01.2020, piatok, Hotel Senec

Poplatok za prijímacie skúšky:  50 Euro (poplatok je nevratný, uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platba kartou“)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 06.11.2019 do 30.11.2019


Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte .pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Študijný materiál, spolu s okruhmi na prijímacie skúšky, dostanú uchádzači po akceptovaní prihlášky do 20.12.2019.

Potvrdením o podaní prihlášky je doklad v časti “Moje vstupenky” na stránke podania prihlášky.

1.  Pre účasť na školeniach licencií „UEFA PRO“ je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.

2.  Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3.  Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

4.  Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov, na ktoré sa organizujú prijímacie skúšky, vydáva VV SFZ na základe výsledkov prijímacích skúšok, návrhu prijímacej komisie a technického riaditeľa SFZ.

5.  VV SFZ je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov v prípade záznamu v registri trestov alebo v prípade porušovania etického kódexu a etických noriem vo futbale.

6.  Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

7.  Podľa UEFA CC uchádzač, ktorý bol neúspešný na prijímacích pohovoroch v ktorejkoľvek FA v rámci UEFA, sa nasledujúce 2 roky nemôže hlásiť na školenie rovnakého typu.

PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA „PRO“ LICENCIE

Podmienky prijatia na školenie trénerov „UEFA PRO“ licencie:

Ø  prihláška na školenie, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

Ø  ukončené školenie trénerov „UEFA A“ licencie (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA A“) alebo “UEFA Elite Youth A” licencia,

Ø  minimálne 3 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo vrcholovom futbale (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) s licenciou „UEFA A“ alebo „UEFA Elite Youth“

·  ako asistent trénera v družstve dospelých v prvej alebo druhej najvyššej súťaži dospelých, 

·  alebo ako hlavný tréner v najvyššom amatérskom futbale dospelých (III. liga),

·  alebo ako tréner/asistent trénera pri reprezentačných výberoch vo futbale,

·  alebo hlavný tréner v kategórii U19/U17 v najvyššej súťaži,

·  alebo ako športový riaditeľ na úrovni futbalových akadémií,

·  alebo ako Koordinátor tréningového procesu SFZ resp. Regionálny koordinátor SFZ,

Ø  platná trénerská licencia,

Ø  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),

Ø  výpis z registra trestov,

Ø  úspešné prijímacie konanie,

Ø  zaplatenie poplatku za školenie.

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

(minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) sa na školenie môžu prihlásiť po preukázaní vykonávania minimálne 2 - ročnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA A“ licencie na vyššie uvedenej výkonnostnej a vekovej úrovni.

Podmienkou na prijatie je ale úspešné absolvovanie prijímacích skúšok.

Požadované dokumenty k absolvovaniu prijímacích skúšok na školenie trénerov „UEFA PRO“ licencie (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

- prihláška na školenie do stanoveného termínu musí byť:

1)  kópia trénerského diplomu „UEFA A“ (kópiu trénerskej licencie „UEFA A“ predkladajú len zahraniční uchádzači)

2)  profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry)

3)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace)

4)  výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace)

- potvrdenia o trénerskej praxi (súpiska družstva doplnená zápismi zo stretnutí, prípadne dohoda či zmluva medzi trénerom a klubom) predkladajú len zahraniční uchádzači a uchádzači na dodaročné vyžiadanie Technického úseku

- potvrdenia o iných odborných aktivitách (ak sú uvedené v životopise)  sa predkladajú na dodaročné vyžiadanie Technického úseku.

V PRÍPADE, AK UCHÁDZAČ K PRIHLÁŠKE NEDOLOŽÍ VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY, NEBUDE PRIPUSTENÝ K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM, RESP. SA MU BONIFIKAČNÉ BODY NEPRIPOČÍTAJÚ.

Obsah prijímacích skúšok školenia trénerov „UEFA PRO“ licencie:

- písomný test - teoretické poznatky na úrovni trénera „UEFA A“ licencie (podľa učebných osnov tohto typu školenia garantovaným SFZ),

- ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Hodnotenie prijímacích skúšok (trojstupňové):

1. stupeň - hodnotenie teoretickej časti – písomky:

 - minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov

2. stupeň  - ústny pohovor pre prijímacou komisiou

 hodnotenie:    A  15 bodov

 B  10 bodov

 C    5 bodov

   FX    0 bodov

3. stupeň - bonifikačné body

 hráčske skúsenosti (uznáva sa najvyššie bodované kritérium)

 minimálne 20 štartov za seniorskú reprezentáciu  15 bodov

 minimálne 150 štartov v najvyššej súťaži  10 bodov

 nemej ako 150 štartov v najvyššej súťaži    5 bodov

 trénerské skúsenosti (min. 1 celý súťažný ročník) (uznáva sa najvyššie bodované kritérium)

 Najvyššia súťaž (1 lebo 2. asistent),

 2. liga seniorov (hlavný tréner)  15 bodov

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. LSD (hlavný tréner),

 športový riaditeľ resp. koordinátor mládeže v kluboch so štatútom FA SFZ

koordinátor tréningového procesu SFZ resp. Regionálny koordinátor SFZ

 1. asistent v reprezentáciách U15 - U20, W“A“

 hlavný tréner pri ženských výberoch WU15 - WU19    10 bodov

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. asistent trénera pri ženských výberoch WU15 - WU19

 hlavný tréner regionálnych výberov    5 bodov

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 odborné aktivity (min. 3 roky)

 člen TMK RFZ,

 publikačná a edičná činnosť    5 bodov

Ak uchádzač nesplní písomný test na požadovanej úrovni, nemôže byť prijatý na školenie trénerov.

Konečné poradie prijatých uchádzačov sa určuje na základe celkového počtu získaných bodov.

Kontaktná osoba:
Zsolt PAKUSZA
Mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk

Mobil: +421 903 564 111

Logo Sportnet online