Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2020 - KOŠICEDátum a čas
18.01.2020 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2020 - KOŠICE

Organizátor školenia:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s VsFZ

Názov školenia:    UEFA B 2020 – Košice

Termín školenia:    18.01.2020 – 26.06.2020 

Organizácia školenia:  12 výukových blokov

+ práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

 

Blok       termín          deň           čas              Miesto

B1     18.01.2020   sobota   9:00 - 18:00       Košice

B2     02.02.2020   nedeľa   9:00 - 18:00       Košice

B3    11.02.2020    utorok  15:00 - 20:30       Košice

B4    03.03.2020    utorok  15:00 - 20:30       Košice

B5    16.03.2020 pondelok 15:00 - 20:30      Košice

B6    24.03.2020    utorok   15:00 - 20:30      Košice

B7    04.04.2020   sobota   15:00 - 20:30      Košice

B8    14.04.2020   utorok    15:00 - 20:30      Košice

B9    29.04.2020    streda   15:00 - 20:30      Košice

B10 14.05.2020    štvrtok   15:00 - 20:30      Košice

B11 30.05.2020    sobota     9:00 - 18:00      Košice

B12 07.06.2020    nedeľa      9:00 - 18:00     Košice

Mikroskupiny

01.04. - 12.06.2020

Záverečné skúšky

15.06. - 26.06.2020

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 8 hodín.

Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie:  Predpokladané náklady 300,- EUR

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom) 

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradneformou „online platba kartou“)

II. splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 10.01.2020,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

· prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

· ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

· minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA GC“ licencie

· platná trénerská licencia „UEFA GC“

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),

· výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1) kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2)  profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4) výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1.  Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA  Coaching Convention (UEFACC).

2.  Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacieskúšky.

3.  Naškolenietrénerovsanemôžehlásiťosoba,ktorámávčaseškoleniadočasný,alebodoživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociáciiFIFA.

4.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov,ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vofutbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárnehopriestupku,

c)  dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárnehopriestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFACC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zozískaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danejsúťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestnýčin.

5.  Akštudentprijatýnaškoleniezakéhokoľvekdôvodunaškolenietrénerovnenastúpi,jeho prijatie saanuluje a poplatok sa nevracia.

6.  Študent má právo písomne požiadaťo prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiťdo najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia.

Logo Sportnet online