Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2019/2020 – BARDEJOVDátum a čas
08.11.2019 16:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2019/2020 – BARDEJOV

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK ObFZ Bardejov

Názov školenia:  UEFA GC 19/20/BJ

Termín školenia:  08.11.2019 – 15.03.2020 + záverečné skúšky

Organizácia školenia:  7 výukových blokov

Blok            termín               deň                  čas

B1           08.11.2019         piatok       16.00 - 19.30

B2           22.11.2019         piatok       16.00 - 20.15

B3           13.12.2019         piatok       16.00 - 21.00

B4           24.01.2020         piatok       16.00 - 20.15

B5           14.02.2020         piatok       16.00 - 21.00

B6           28.02.2020         piatok       16.00 - 21.00

B7           15.03.2020         nedeľa      09.00 – 17.40

Pozn.:   Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:  100,- EUR

(poplatok je nevratný, vracia sa len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

(poplatok zahŕňa: prenájom učební, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 25.10.2019,
 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“:

Ø  minimálny vek 18 rokov, 

Ø  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov)

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:

1.  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

2.  výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

3.  Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3. Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 

4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Logo Sportnet online