Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 19/20 - NITRADátum a čas
16.11.2019 09:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 19/20 - NITRA

Organizátor školenia:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov

v spolupráci s TMK ObFZ Nitra

Názovškolenia:  UEFA B 19/20 –Nitra

Termín školenia:  16.11.2019 – 09.05.2020

Organizácia školenia:  12 výukových blokov

+ práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok       termín         deň                čas               Miesto

B1     16.11.2019    sobota     09:00 - 18:00        Nitra

B2     01.12.2019    nedeľa     09:00 - 18:00        Nitra

B3     14.12.2019    sobota     09:00 - 17:30        Nitra

B4     11.01.2020    sobota     09:00 - 18:45        Nitra

B5     28.01.2020    utorok      15:00 - 20:30        Nitra

B6     08.02.2020    sobota     09:00 - 14:00        Nitra

B7     20.02.2020    štvrtok     15:00 - 20:15        Nitra

B8     03.03.2020    utorok      15:00 - 20:30        Nitra

B9     08.03.2020   nedeľa       11:00 - 17:00       Nitra

B10   19.03.2020   štvrtok       15:00 - 20:30       Nitra

B11   24.03.2020    utorok       15:00 - 20:00       Nitra

B12   20.04.2020 pondelok     15:00 - 20:00        Nitra

Mikroskupiny

13.02. - 15.04.2020

Záverečné skúšky

01. – 08. – 09.05.2020

Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky,t.z. 8hodín.

Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov,pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie:  Predpokladané náklady 300,-EUR

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom)

I.Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradne formou „online platbakartou“)

II.splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (poplatoksavracialenvprípadenedostatočnéhopočtuprihlásených)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 31.10.2019,

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

·  prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

·  ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFAGC“)

·  minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxevo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA GC“ licencie

·  platná trénerská licencia „UEFAGC“

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3mesiace),

· výpis z registra trestov (nie staršie ako 3mesiace)

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie

„UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1) kópia trénerského diplomu „UEFA GrassrootsC“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2) profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázaťdĺžkuprofesionálnejhráčskejkariéry)(formulárnájdetenastránkestránkeSFZ v sekciiSFZ/Tréneri/Dokumenty)

3) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekciiSFZ/Tréneri/Dokumenty)

4) výpis z registra trestov (nie starší, ako 3mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA  Coaching Convention (UEFACC).

2.  Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacieskúšky.

3.  Naškolenietrénerovsanemôžehlásiťosoba,ktorámávčaseškoleniadočasný,alebodoživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociáciiFIFA.

4.  Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov,ak:

a)  má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vofutbale,

b)  opakovane sa dopustil disciplinárnehopriestupku,

c)  dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárnehopriestupku,

d)  porušil Etický kódex UEFACC,

e)  porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zozískaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danejsúťaže,

f)  bol odsúdený za úmyselný trestnýčin.

5.  Akštudentprijatýnaškoleniezakéhokoľvekdôvodunaškolenietrénerovnenastúpi,jeho prijatie saanuluje a poplatok sa nevracia.

6.  Študent má právo písomne požiadaťo prerušenie školenia, a to len zo zdravotných dôvodov, pričom pre zachovanie účinkov prijatia je povinný opätovne sa zapojiťdo najbližšieho školenia rovnakého typu, najneskôr však do dvoch rokov od prerušenia.

Logo Sportnet online