SFZ

PILOTNÝ PROJEKT ŠKOLENIA TRÉNEROV UEFA GOALKEEPER B LICENCIE 19/20Dátum a čas
15.09.2019 00:00
Miesto konania
Zatiaľ nebolo určené
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

PILOTNÝ PROJEKT ŠKOLENIA TRÉNEROV UEFA GOALKEEPER B LICENCIE 19/20

Organizátor:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov SFZ

Názov školenia:  UEFA GKB 19/20

Termín školenia:  15.09.2019 – júl 2020

Počet prijatých:  maximálne 16 - minimálne 8


Organizácia školenia:  

Blok         termín                   deň                  Miesto     

B1       15.09.2019              nedeľa              Zvolen

B2   06. - 07.10.2019   nedeľa - pondelok   Poprad

B3   03. - 04.11.2019   nedeľa - pondelok    Senec


Mikroskupiny

február – marec 2020

Mentoring praxe

apríl – jún 2020

Záverečné skúšky

júl 2020

Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 8 hodín.

Poznámka:  Školenie trénerov „UEFA GKB“ bude monitorované UEFA. V prípade kladného stanoviska UEFA Jira Panelu nahradí toto školenie predošlé školenie a licenciu „SFZ GK“.

Poplatok:  Predpokladané náklady za školenie 400,- EUR

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom, stravu a občerstvenie počas blokovej výuky, mentoring praxe a záverečnú skúšku) 

I. Splátka 200,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradneformou „online platba kartou“)

II. splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie (prvý polrok 2020)

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 31.08.2019,


Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GOALKEEPER B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3. Pre účasť na školení licencie„UEFA GKB“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 

4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b)opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)porušil Etický kódex UEFA CC,

e)porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Vzhľadom na obmedzený počet účastníkov na školenia trénerov „UEFA GKB“ a „UEFA Goalkeeper A“ sa pri výbere sa zohľadňujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí:

  1. absolvované školenia trénerov a ďalšie vzdelávanie,
  2. skúsenosti ako tréner brankárov (dĺžka trénerskej praxe podľa výkonnostnej a vekovej úrovne súťaží),
  3. hráčske skúsenosti ako brankár vo futbale.

Podmienky prijatia na školenie trénerov„UEFA GKB“ licencie:

· podanie záväznej prihlášky na školenie a zaplatenie poplatku za školenie (do stanoveného termínu)

· ukončené školenie trénerov licencie „UEFA B“ (prípadne iným spôsobom získaná „UEFA B licencia),

· predloženie potrebných dokumentov do stanoveného termínu.

Súčasťou prihlášky musia byť nasledovné dokumenty:(vzor dokumentov nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

· profesijný životopis a trénerská karta

· prípadné potvrdenie z klubu o praxi ako tréner brankárov

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činností ako tréner brankárov (nie staršie, ako 3 mesiace),

· výpis z registra trestov (nie staršie, ako 3 mesiace).

Logo Sportnet online