Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2019 – BRATISLAVADátum a čas
22.09.2019 08:30
Miesto konania
BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava Slovensko
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C LICENCIE 2019 – BRATISLAVA

Organizátor školenia:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:    UEFA GRASSROOTS C 2019 – Bratislava

Termín školenia:    22.09.2019 – 14.12.2019  + záverečné skušky 6. - 15.12.2019

Organizácia školenia:  6 výukových blokov

 

Blok            termín                       deň                        čas                       Miesto

B1            22.09.2019                nedeľa              08:30 – 16:15          Bratislava

B2            01.10.2019              pondelok            15:00 – 20:30          Bratislava

B3            19.10.2019                sobota              09:00 – 14:00          Bratislava

B4            05.11.2019                utorok               15:00 – 19:30          Bratislava

B5            16.11.2019                sobota              08:30 – 16:30          Bratislava

B6            29.11.2019                 piatok              15:00 – 20:00          Bratislava


Pozn.:  Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 4 hodín.

Poplatok za školenie:    100,- EUR (poplatok je nevratný!)
 (poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť,   prenájom športového areálu, odmeny lektorom)

Prihlášky:     len elektronickou formou do 05.09.2019,
 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA GC“: 

Ø  minimálny vek 18 rokov,   

Ø  prihláška na školenie, ktorej súčasťou je aj úhrada poplatku za školenie (podľa vyššie uvedených pokynov) 

Na 1. blok školenia je potrebné priniesť nasledovné dokumenty:   

1.  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2.  Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace) .

3.  Vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty). 

INFORMÁCIE O  ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA GC“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Počet prijatých zahraničných trénerov na všetky školenia sa určuje podľa odporúčania UEFA CC (max. 10 % z celkového počtu prijatých študentov).

3. Pre účasť na školení licencie„UEFA GC“ nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. 

4. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

5. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a) má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c) sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d) porušil Etický kódex UEFA CC,

e) porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f) bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

8. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.

Logo Sportnet online