Slovenský futbalový zväz

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2019 - BRATISLAVADátum a čas
24.08.2019 08:30
Miesto konania
BFZ, Súmračná 27, 821 02 Bratislava Slovensko
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA B LICENCIE 2019 - BRATISLAVA

Organizátor školenia:  Technický úsek SFZ – Oddelenie vzdelávania trénerov v spolupráci s TMK BFZ

Názov školenia:    UEFA B 2019 – Bratislava

Termín školenia:    24.08.2019 – 14.12.2019 

Organizácia školenia:  12 výukových blokov

+ práca v mikroskupinách a záverečné skúšky.

Blok               termín                 deň                    čas                 Miesto              

B1              24.08.2019           sobota         08:30 - 17:30       Bratislava

B2              29.08.2019           štvrtok         09:00 - 15:00       Bratislava

B3              10.09.2019            utorok         15:00 - 20:30       Bratislava

B4              20.09.2019            piatok         15:00 - 20:30       Bratislava

B5              28.09.2019           sobota         08:30 - 14:30       Bratislava

B6              08.10.2019           utorok          15:00 - 20:30       Bratislava

B7              17.10.2019           streda          15:00 - 20:30       Bratislava

B8              27.10.2019           nedeľa          08:30 - 14:00      Bratislava

B9              11.11.2019         pondelok        15:00 - 20:30      Bratislava

B10            17.11.2019           nedeľa          08:30 - 17:00      Bratislava

B11            08.12.2019           nedeľa          08:30 - 16:30      Bratislava

B12            14.12.2019           sobota          09:00 - 18:00      Bratislava

Mikroskupiny

10.09. - 17.11.2019

Záverečné skúšky

18.01 - 01.02.2020

Pozn.: 

Maximálna povolená absencia je 10 % z kontaktnej výuky, t.z. 8 hodín

 Mikroskupinu tvoria 4 študenti, z ktorých každý sa musí zúčastniť 4 tréningov, pričom 1 tréningovú jednotku zorganizuje vo vlastnom klube pod dohľadom mentora a na ďalších 3 sa zúčastní ako pozorovateľ (1x organizácia + 3x účasť).

Poplatok za školenie:  Predpokladané náklady 300,- EUR

(poplatok zahŕňa: prenájom učební na teoretickú časť, prenájom šport. areálu, odmeny lektorom) 

I. Splátka 250,- EUR (uhrádza pri podaní prihlášky výhradneformou „online platba kartou“)

II. splátka sa vypočíta na základe reálnych nákladov za školenie

(poplatok sa vracia len v prípade nedostatočného počtu prihlásených)

Prihlášky:  len elektronickou formou do 16.08.2019,

online prihlášku nájdete na stránke: https://ticketing.futbalsfz.sk

Dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky musia byť nahraté do systému online pri podaní prihlášky na školenie a prijímacie skúšky vo formáte.pdf.

Dodatočné doplnenie dokladov nie je možné.

Tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie a vyplnenie na stránke SFZ v sekcii: SFZ/Tréneri/Dokumenty.

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA B“:

· prihláška na školenie do stanoveného termínu, ktorého súčasťou musia byť všetky požadované dokumenty,

· ukončené školenie trénerov trénerskej licencie „UEFA Grassroots C“ (prípadne iným spôsobom získaná licencia „UEFA GC“)

· minimálne 1 rok vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube (podľa sezónnej súpisky v ISSF, prípadne zmluvy/dohody o trénerskej činnosti) od získania „UEFA GC“ licencie

· platná trénerská licencia „UEFA GC“

· potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace),

· výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

Profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou

Vrcholoví hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 7 rokov v najvyššej seniorskej súťaži jednej z členských krajín FIFA) v súlade s UEFA CC sa môžu prihlásiť na školenie trénerov licencie „UEFA B“ bez absolvovania školenia licencie „UEFA Grassroots C“ a požadovanej trénerskej praxe medzi týmito školeniami.

Požadované dokumenty musia byť súčasťou online prihlášky (každý z uvedených bod v jednom samostatnom .pdf súbore):

1) kópia trénerského diplomu „UEFA Grassroots C“

Profesionálny hráči s dlhodobou hráčskou kariérou miesto Diplomu UEFA GC nahrajú vyplnený a podpísaný formulár „Registračný formulár člena SFZ - Tréner“ (formulár nájdete na stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty).

2)  profesijný životopis - v prípade vrcholových hráčov je čestné prehlásenie o hráčskej kariére vo vrcholovom futbale súčasťou životopisu (na vyžiadanie SFZ musí uchádzač preukázať dĺžku profesionálnej hráčskej kariéry) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

3)  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace) (formulár nájdete na stránke stránke SFZ v sekcii SFZ/Tréneri/Dokumenty)

4) výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace).

INFORMÁCIE O ŠKOLENÍ TRÉNEROV „UEFA B“ LICENCIE

1. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním UEFA Coaching Convention (UEFA CC).

2. Pre účasť na školení licencie UEFA B nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky.

3. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.

4. Organizátor je oprávnený odmietnuť prijatie uchádzača na školenie trénerov, ak:

a)má riadiacim orgánom (SFZ, UEFA, alebo FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale,

b) pakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku,

c)dopustil sa obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku,

d)porušil Etický kódex UEFA CC,

e)porušil etické zásady trénovania, a to najmä – zapožičia svoju licenciu, kryje svojou licenciou iného trénera, ktorý nespĺňa kvalifikačné požiadavky na trénovanie v súťaži vyplývajúce z rozpisu danej súťaže, vystupuje v inej funkcii aká mu vyplýva zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu danej súťaže,

f)bol odsúdený za úmyselný trestný čin.

5. Ak študent prijatý na školenie z akéhokoľvek dôvodu na školenie trénerov nenastúpi, jeho prijatie sa anuluje.Logo Sportnet online